U Gallery | Debris of Time

Data2018.03.31 FontA +A - SourceUGallery

Debris of Time exhibits 8 different local artists' artworks including Zhou Lu, Yang Yang, Shen Yu, Wang Shi Long, 

Wang Run Zhi, Wang Yu Hua, Jin Qi Feng and Huang Qi.


1589529884659561.jpg

 

1589530018820016.jpg

Zhou Lu

Ink on paper1589530019689854.jpg


Yang Yang

Ink on local paper, mineral color and foil1589530019344224.jpg


Shen Yu

Ink on paper1589530118321983.jpg


Wang Shi Long

Ink on paper1589530118765864.jpg


Wang Run Zhi

Ink on board1589530118764660.jpg


Wang Yu Hua

Mineral color1589530119994923.jpg


Jin Qi Feng

Chinese Ink on Paper


1589530119897415.jpg


Huang Qi

Composite material and oil painting paperFor more information on 'Debris of Time', visit u-gallery.cn/debris-of-time